برگزاری دومین نشست کمیته داوران سومین جشنواره به میزبانی پردیس علوم دانشگاه تهران