دکتر شادی جمیلی رئیس دبیرخانه دائمی سومین جشنواره : مهلت ثبت ایده تمدید نخواهد شد.