برگزاری نخستین کارگاه از سلسله کارگاه های باشگاه ایده تا کسب و کارعلوم پایه ایران