متن پیام تبریک ریاست شورای سیاستگذاری جشنواره به مناسبت انتصاب دکتر سعدالله نصیری قیداری