برگزاری اولین جلسه ارزیابی نهایی فنی و کسب و کار هسته های برگزیده دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان