دکتر سعدالله نصیری قیداری عضو شورای سیاستگذاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان، به سمت سرپرست جدید دانشگاه شهید بهشتی منصوب شد.