افتخاری دیگر برای جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان