در بیست و دومین جلسه کمیته مدیریت و برنامه ریزی سومین جشنواره چه گذشت؟