معرفی سومین جشنواره درنمایشگاه سمن های برتر جشنواره ملی روستا (زنجان-مرداد ۹۸)