استقبال دانش آموزان از میز جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان – رویداد روزی با دانشگاه تهران