آغاز فصل مشترک همکاری سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک (IBB) دانشگاه تهران