حضورو معرفی جشنواره سوم در بزرگترین رویداد فناوری کشور- الکامپ ۹۸