اعطای دو میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار تجاری سازی محصول و ایجاد شرکت نوپا در سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان