اعمال تغییرات نهایی در سامانه ثبت نامی سومین جشنواره