حضور همکاران اجرایی سومین جشنواره در جشن دانش آموختگی دانشگاه تهران