حضور رئیس دبیرخانه دائمی سومین جشنواره در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری