دریافت جایزه صاحب عنوان برگزیده بهترین شعار جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان