گفتگوی خبری رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره با خبرگزاری ایرنا