کمیته اجرایی

مهندس سروش مودب

مهندس سروش مؤدب
مدیر اجرائی جشنواره

مارال اسکندری

دکتر مارال اسکندری
مدیر تبلیغات و بازاریابی

بدون عکس

ندا بهشتی
کارشناس اداری

عاطفه علیمحمدی

عاطفه علیمحمدی
مدیر روابط عمومی

بدون عکس

فاطمه مظفری
کارشناس تولید محتوا

بدون عکس

شبنم اسدی
کارشناس اداری

مائده ولی زاده

مائده ولی زاده
کارشناس تولید محتوا

بدون عکس

نسترن رضائی دستجردئی
کارشناس اداری