” پیام تسلیت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان “