مهندس ابراهیم جمیلی: ایجاد اشتغال؛ مهمترین اصل در شرایط سخت کشور