شورای مدیریت و برنامه ریزی

دکتر شادی جمیلی

دکتر شادی جمیلی
رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

دکتر قوام الدین زاهدی

دکتر قوام الدین زاهدی
دبیر علمی جشنواره

دکتر ناصر غلامی

دکتر ناصر غلامی
دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی

دکتر محمدرضا زالی

دکتر محمدرضا زالی
دبیر کمیته داوری کسب و کار

مهندس سروش مودب

مهندس سروش مؤدب
مدیر اجرائی جشنواره

فاطمه محمدی

دکتر فاطمه محمدی پناه
نماینده پردیس علوم دانشگاه تهران

ندا بهشتی

ندا بهشتی
عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی