کمیته مدیریت و برنامه ریزی

دکتر شادی جمیلی
رئیس دبیرخانه دائمی جشنواره

دکتر علیرضا ساری
دبیر علمی جشنواره

دکتر ناصر غلامی
دبیر شورای مدیریت و برنامه ریزی جشنواره

دکتر محمدرضا زالی
دبیر کسب و کار جشنواره

دکتر فاطمه محمدی پناه
نماینده پردیس علوم دانشگاه تهران

مهندس سروش مؤدب
دبیر کمیته کسب و کار

ندا بهشتی
عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی

مهندس علیرضا فروزانمهر
عضو شورای مدیریت و برنامه ریزی