سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان امروزشنبه نهم آذرماه برگزار می شود.