دیدار ارکان جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با دکتر نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران