دکتر محمود کمره ای : جشنواره به هیچگونه کمک و حمایت مالی نیاز ندارد.