دکترجلیل خاوندکار: جشنواره از بنیان علمی و اجرایی بسیارقوی و هدفمندی برخوردار است.