تقدیر از چهره های برتر و شاخص علمی جشنواره سوم(دکتر نورالدین بختیاری و سرکار خانم دکتر مریم بحرینی)