تشکیل جلسات مشترک اعضای کمیته راهبردی با برگزیدگان نهایی اعتبار پژوهشی سومین جشنواره