بسمه تعالی

بیانیه عدم افشا “

این بیانیه یک سند عادی است که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می‌گردد که به منظور حفظ اسناد، مدارک، سخت افزارها و نرم افزارهایی که با عنوان کلی ” اسناد ” برای انجام ” فرآیند داوری ایده های ایده پردازان چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان ” توسط ایده پردازان در اختیار مرکز قرار می گیرد، بین تیم داوری  جشنواره و  شخصیت حقوقی چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با شرح مفاد زیر منعقد می گردد.

 1. موضوع:
  1. حفظ محرمانگی و مالکیت معنوی اطلاعاتی که ایده پردازان به مناسبت ثبت نام در سامانه ثبت ایده چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در اختیار مرکز قرار می دهند.
  1. تمام اسناد و مدارک و نرم افزارهایی که مرکز در اختیار داوران قرار می دهد، همچنین نتایج داوری که توسط تیم داوری به مرکز اعلام می شود، محرمانه می باشد.
  1. عدم افشاء و انتشار اسناد و اطلاعات، به هرشخص و به هر شکل اعم از کتبی، شفاهی، الکترونیکی و غیره …..

تبصره ۱: مواردی که اطلاعات و اسناد، به جهت داوری ایده و در حد موردنیاز، در اختیار داوران قرار می گیرد از شمول این بند خارج است. تعهد مذکور در این بند به استثنای ماده مذکور در بند ۲ محدود به دوره اعتبار بیانیه نبوده و متقاضی پس از دوره مذکور نیز ملزم به رعایت آن خواهد بود.

 1. اتخاذ تدابیر لازم به منظور ایجاد امنیت فیزیکی اطلاعات دریافتی
  1. استفاده از اطلاعات و اسناد ارائه شده صرفا در راستای داوری ایده و در حد مورد نیاز.
  1. خودداری از هرگونه نسخه برداری از اطلاعات دریافتی به هر عنوان و به هر وسیله که باشد.
  1. تفهیم مفاد این بیانیه به کارکنان و کارمندانی که به مناسبت اجرای وظایف شان اطلاعات ارائه شده در اختیار ایشان قرار می گیرد.
  1. حفظ کلیه حقوق معنوی ایده پرداز (صاحب ایده) در رابطه با اطلاعات و اسناد ارائه شده.
  1. عدم آسیب رساندن به اطلاعات ایده پرداز به هر شکل ممکن.
  1. انصراف از رعایت هریک از تعهدات مذکور فقط در صورت اعلام کتبی امکان پذیر می باشد.
 • اعلام نتایج:

تیم داوری ملزم است نتایج آزمون را منحصرا به مرکز اعلام نموده و همزمان اسناد، مدارک، سخت افزارها، نرم افزارهای مربوطه را در اختیار قرار دهد. از تاریخ تحویل اسناد و مدارک مذکور به مرکز، تیم داوری از تعهدات خود نسبت به حفاظت از اصل آنها معاف می گردد.

 • جبران خسارت:

در صورت نقض هریک از تعهدات ناشی از بیانیه توسط تیم داوری، اعم از آنکه نقض تعهد منسوب به عمد و یا قصور آن باشد، آنگاه مکلف به جبران خسارات وارده به مرکز به میزان مقرر در رای مرجع قضایی ذیصلاح خواهد بود. 

شخصیت حقوقی جشنواره و مدیران آن نسبت به تخلفات کارکنان مرکز که منجر به نقض مفاد این تعهدنامه گردد، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 • ملحقات:

هرگونه اصلاح این بیانیه فقط با توافق کتبی طرفین موثر خواهد بود.

این بیانیه از هر حیث تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد. رسیدگی به تخلفات ناشی از آن، چنانچه از طریق مذاکره طرفین قابل حل و فصل نباشد، در صلاحیت مراجع قانونی خواهد بود.

این بیانیه در ۴ ماده به امضای نمایندگان ذیصلاح طرفین رسیده است که تمامی نسخ کتبی این بیانیه از اعتبار حقوقی واحد برخوردار می باشد.