بازتاب اختتامیه سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان از شبکه خبر