امضای تفاهم نامه جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با شرکت رهپویان ۷