اعضای کمیته اجرایی

دکتر مارال اسکندری
مدیر تبلیغات

ندا بهشتی
عضو تیم اجرایی

شبنم اسدی

شبنم اسدی
عضو تیم اجرایی

عاطفه علیمحمدی

عاطفه علیمحمدی
عضو تیم اجرایی

لیلا فتحی

لیلا فتحی
عضو تیم اجرایی

مائده ولی زاده

مائده ولی زاده
عضو تیم اجرایی

نسترن دستجردئی

نسترن رضائی دستجردئی
عضو تیم اجرایی

نسیم روستاپیشه

نسیم روستاپیشه
عضو تیم اجرایی

مهشاد منوچهری

مهشاد منوچهری
عضو تیم اجرایی