اعضای کمیته اجرایی

دکتر مارال اسکندری
مدیر تبلیغات

ندا بهشتی
کارشناس سازماندهی و پشتیبانی

شبنم اسدی

شبنم اسدی
کارشناس امور رسانه

عاطفه علیمحمدی

عاطفه علیمحمدی
کارشناس روابط عمومی

لیلا فتحی

لیلا فتحی
کارشناس امور اجرایی

مائده ولی زاده

مائده ولی زاده
کارشناس تولید محتوا

نسترن دستجردئی

نسترن رضائی دستجردئی
کارشناس امور اجرایی

نسیم روستاپیشه

نسیم روستاپیشه
کارشناس امور بین‌الملل

مهشاد منوچهری

مهشاد منوچهری
کارشناس امور برنامه‌ریزی