اطلاع رسانی سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در کنفرانس فصلی سار