اتمام طرح های منتخبین دومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان مستقر در فضای کار اشتراکی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران